Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu pn.: Wykonanie dostawy materiałów preizolowanych

Ogłoszenie
o zamówieniu sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa materiałów preizolowanych o n/w właściwościach w/g załączonego zestawienia

Załączniki - Wykonanie dostawy materiałów preizolowanych

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-18 07:56
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-18 07:57

Ogłoszenie o przetargu pn.: Wykonanie modernizacji instalacji AKPiA dwóch kotłów WR.

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850

II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o..

III. Sposób udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej www.bip.pecwyszkow.pl , zakładka przetargi.

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
” Wykonanie modernizacji instalacji AKPiA dwóch kotłów WR”

Załączniki - Wykonanie modernizacji instalacji AKPiA dwóch kotłów WR

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-19 08:05
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-19 08:06
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-19 08:07
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-19 08:08
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-19 08:08
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-19 08:09
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-19 08:10
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-19 08:13
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-19 09:55
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-19 08:17
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-19 08:16
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-19 10:32

07.05.2018 roku - Uzupełnienie nr 1

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Wykonanie modernizacji instalacji AKPiA dwóch kotłów WR. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, iż w związku z zapytaniami jednego z oferentów o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

1. W części III pkt. 2.6.3 SIWZ Zamawiający wymaga dostawy rozdzielni elektrycznych. Prosimy o wyjaśnienie o jakie rozdzielnie chodzi. Z  informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej wynika, że urządzenia i obwody siłowe wentylatorów podmuchu oraz wentylatorów spalin nie podlegają wymianie.

Wyjaśnienie: 

Zamawiający wymaga dostawy rozdzielni elektrycznych do przemienników częstotliwości silników  napędu rusztu.

Zapytanie nr 2

2. W części III pkt. 7.1 SIWZ Zamawiający wymaga przewidzenia w systemie AKPiA możliwości włączenia instalacji odpylania. Również w części III pkt. 7.4.1 SIWZ wymagane jest przewidzenie miejsca w sterowniku i szafie AKPiA dla przyszłej instalacji sterowania strefami podmuchowymi. Czy dla ww. zagadnień przewidzenie miejsca w sterowniku należy rozumieć jako określoną w pkt. 7.8.8 SIWZ "20% ilość wolnego miejsca w modułach każdego sterownika i pamięci" ? Czy wymagana w  7.8.8 SIWZ rezerwa dotyczy wolnego miejsca na moduły w kasecie sterownika, czy też rezerwowych wejść lub wyjść w poszczególnych typach modułów I/O 

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga przewidzenia w sterowniku i szafach sterowniczych dodatkowego miejsca dla włączenia układu odpylania i sterowania strefami podmuchowymi. Punkt III.7.8.8. SIWZ wymaga pozostawienia rezerwowego miejsca nie związanego z w/w układami. Wymagana rezerwa dotyczy wejść i wyjść w poszczególnych typach modułów sterownika.

Zapytanie nr 3.

Część III pkt. 7.9 SIWZ - wymagania dotyczące szaf sterowniczych:
- czy Zamawiający określi wymagane minimalne wymiary szaf w związku z ich przewidywaną lokalizacją w modułach ścianki oddzielającej pomieszczenie nastawni od zaplecza ?
- czy szafy sterownicze kotłów należy wyposażyć w inne niż przewidziane w SIWZ układy sterowania i kontroli (nawęglanie, odżużlanie, inne)?
- czy Zamawiający wymaga zabudowania na elewacji szaf sterowniczych kotłów przycisków i sygnalizacji do awaryjnego (poza sterownikami PLC) sterowania napędami kotłów (wentylatory spalin i podmuchu, ruszty) ?

Wyjaśnienie:

Minimalne wymiary szafy AKPiA w związku z ich przewidywaną lokalizacją wynoszą: szerokość: 1000 mm, wysokość 2000 mm, głębokość – zgodnie z wymaganymi technicznymi planowanych do zainstalowania urządzeń. Szafy sterownicze należy wyposażyć w następujące inne niż przewidziane w SWIZ układy: sygnalizacja pracy odżużlania, sterowanie klapami powietrza na ssaniu wentylatorów podmuchu. Zamawiający nie wymaga zabudowania na elewacji szaf sterowniczych kotłów przycisków i sygnalizacji do awaryjnego sterowania napędami kotłów. Sterowanie miejscowe należy wykonać w nowych  szafach do napędu rusztu w następującym zakresie (wymagania minimalne): sterowanie miejscowe/zdalne, start/stop, kierunek pracy przód/tył, zadawanie prędkości.

 

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-05-07 10:16

07.05.2018 roku - Uzupełnienie nr 2

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Wykonanie modernizacji instalacji AKPiA dwóch kotłów WR. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, iż w związku z zapytaniami jednego z oferentów o następującej treści:

Zapytanie nr 1. 

1. W części III pkt. 7.4.1 SIWZ wymagane jest przewidzenie miejsca w sterowniku i szafie AKPiA dla przyszłej instalacji sterowania strefami podmuchowymi. Czy w ofercie należy przewidzieć wykonanie układów pomiarowych ciśnienia w strefach podmuchowych, czy tylko rezerwę miejsca na takie pomiary do zainstalowania w przyszłości ? Ile stref podmuchowych będą miały zmodernizowane kotły?
Wyjaśnienie:

W ofercie należy przewidzieć wykonanie układów pomiarowych ciśnienia w strefach podmuchowych. Zmodernizowane kotły będą miały pięć stref powietrza podmuchowego.

Zapytanie nr 2.

2. 2. W części III pkt. 7.5.3 SIWZ Zamawiający wymaga wykonania pomiarów ilości powietrza podmuchowego. Pomiar ten jest wymagany do uzgodnienia UDT automatyki zabezpieczeniowej kotła. Jednakże dopuszczone jest zastosowanie sygnalizatora minimalnego przepływu powietrza zamiast pomiaru ciągłego. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga wykonania pomiaru ciągłego ilości powietrza podmuchowego.

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-05-07 10:16

07.05.2018 roku - Uzupełnienie nr 3

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Wykonanie modernizacji instalacji AKPiA dwóch kotłów WR. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, iż w związku z zapytaniami jednego z oferentów o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

Punkt 2.6.1 SIWZ. Dostawa aparatury AKPiA oraz elektrycznej – czy można otrzymać listę aparatury pomiarowej (dokładne typy i zakresy), która z założenia ma być wymieniona (dostarczona przez Wykonawcę) oraz elektrycznej (poza okablowaniem)? Jeżeli z aparatury elektrycznej to tylko falowniki dla napędów rusztów to prosimy o parametry silników

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie posiada listy aparatury pomiarowej i elektrycznej podlegającej wymianie. Zagadnienia dotyczące typu i zakresu  muszą być dobrane przez projektanta. Parametry silników napędu rusztu:

 • Typ: 3Sg100L-4A-IE2
 • Moc: 2,2 kW
 • Obroty: 1435 obr/min.

Zapytanie nr 2:

Punkt 2.6.4 SIWZ. Dostawa niezbędnego osprzętu komputerowego: czy zakładają Państwo osobne stacje operatorskie dla każdego z kotłów (jedno czy dwumonitorowe?), czy jakieś specyficzne wymagania (np. osprzęt w szafach w obudowach typu Rack, czy mogą być zwykłe wolnostojące stacje operatorskie).

Wyjaśnienie:

Zamawiający przewiduje jedną stację operatorską dla obu kotłów. Stacja operatorska zgodnie z pkt. III.7.6.4. SIWZ ma być dwu monitorowa. Zamawiający przewiduje zwykłą wolnostojącą stację operatorską.

Zapytanie nr 3:

Punkt 2.6.6 SIWZ. Dostawa niezbędnego oprogramowania: w przypadku wykorzystania istniejących licencji jeżeli jest taka możliwość – prosimy o dokładne informacje na temat licencji (2014 R2 – ilość punktów/zmiennych, typ licencji, typy licencji rozszerzeń o ile są).

Wyjaśnienie:

Zgodnie z pkt. III.7.6. SIWZ Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących licencji

Zapytanie nr 4:

Punkt 2.7.1 SIWZ. Montaż rozdzielni AKPiA i elektrycznych – rozumiemy, iż w przypadku AKPiA mówimy o szafach sterowniczych. W odniesieniu do pytania nr 2 – w jakim zakresie mówimy tu o rozdzielniach elektrycznych?

Wyjaśnienie:

Zakres montażu rozdzielni:

 • Szafy sterownicze kotłów,
 • Rozdzielnie elektryczne przemienników częstotliwości do napędu rusztów kotłów – 4 sztuki.

Zapytanie nr 5:

Punkt 2.7.1 SIWZ. Montaż urządzeń pomiarowych i wykonawczych – w odniesieniu do pytania nr 1 rozumiemy, iż chodzi o demontaż istniejących i montaż dostarczonych urządzeń wracamy do pytania nr 1 z prośbą o listę urządzeń.

Wyjaśnienie:

Tak zgodnie z SIWZ demontaż istniejących i montaż nowych urządzeń. Zamawiający nie posiada listy aparatury pomiarowej i elektrycznej podlegającej wymianie.  

Zapytanie nr 6:

 1. Projekty wykonawcze/powykonawcze, dokumentacja:
  a) czy wykonawca otrzyma dokumentacje w zakresie zamówienia do stanu aktualnego (strona AKPiA, szafy sterownicze, szafy falowników, rozdzielnie elektryczne które wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia)

b) zakresy projektów do wykonania przez wykonawcę – projekt szaf AKPiA wraz ze schematami obwodowymi, projekt  automatyki, projekt elektryczny ze schematami zasilań dla układów modernizowanych w zakresie zamówienia czy również dla istniejących szaf falowników/rozdzielnic zasilających układy kotłowe? Rysunki tras kablowych, layouty… Czy jedynie projekt w zakresie dostawy i obszycia nowych szaf sterowniczych w połączeniu z obiektem i zmianą typów urządzeń na dostarczone wraz z projektem zabezpieczeń i zatwierdzeniem w UDT?

Wyjaśnienie:

a)W przypadku takiej konieczności Wykonawca otrzyma od Zamawiającego posiadaną dokumentację.

           b) Wykonawca ma wykonać projekt modernizowanego obiektu w zakresie zgodnym z SIWZ i obowiązującymi przepisami.

Zapytanie nr 7:

PYTANIA ODNOŚNIE ISTNEIJĄCYCH LICENCJI SCADA i dostępu do istniejących PLC:

 1. Ile punktów SCADA ma istniejąca licencja na InTouch 2014 R2 i ile z nich jest aktualnie wykorzystanych?

b. W przypadku realizacji aplikacji na nowych sterownikach GE FANUC, jako, że część regulacji (zmieszanie gorące/zimne) znajduje się o ile wiadomo w innych sterownikach (część wodna) – jaka jest możliwość dostępu do wnętrza istniejących PLC (np. sterownika układu wodnego) – czy jedynie poprzez dostęp do zmiennych w systemie SCADA, czy dodatkowo istnieje możliwość ingerencji w oprogramowanie istniejącego PLC (np. dodania dodatkowego sygnału do układów regulacji na zmieszaniu by usprawnić proces regulacji kotłami)? Czy Zamawiający posiada/udostępni hasła i możliwości drobnych zmian na ustalonych obustronnie warunkach?

Wyjaśnienie:

a)Zamawiający nie posiada informacji dotyczącej aktualnie wykorzystanych punków SCADA.

             b) Wykonawca będzie miał możliwość ingerencji w oprogramowanie istniejącego sterownika „WODA” w ustalonym z Zamawiającym zakresie.

Zapytanie nr 8:

PYTANIA ODNOŚNIE TECHNOLOGII/STEROWANIA: Pompownia wody sieciowej / magistrale cieplne:
a) czy sterowanie pompami przewałowymi/sieciowymi w zakresie wspomagania regulacji kotłów (falowniki - zmieszanie gorące, zimne) jest w zakresie Wykonawcy (czy pośrednio po komunikacji, czy bezpośrednio w dostarczanych przez Wykonawcę sterownikach PLC)?
b) sterowanie częścią ciepłowniczą – regulacja temperatur, ciśnienia dyspozycyjnego. Rozumiemy, iż za część wodną odpowiada istniejący PAC RX3i (czy 90-30? Czy w tabeli na stronie 9 SWZ jest pomyłka?), jakie są możliwości ingerencji w komunikację z istniejącym RX3i by spiąć układ w jedną całość, czy dostęp do oprogramowania tego PLC, czy kontakt z Wykonawcą systemu wodnego? Czy pozostaje jedynie dostęp do istniejących sygnałów w istniejącej wizualizacji tak jak jest to zrealizowane, czy są jakieś możliwości zmian w tym oprogramowaniu np. na potrzeby wizualizacji, by dopasować całość do nowych zaproponowanych standardów sterowania?
c) Turbina gazowa/kocioł odzysknicowy – w rozumieniu niniejszego przetargu ten układ pozostaje bez zmian, zostaje komunikacja z nim do istniejących sygnałów sterownika 90-30 i dostępne sygnały z tego istniejącego PLC?

Wyjaśnienie:

a)Zgodnie z punktem III. 7.4.2. SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie układów automatycznej regulacji zrealizowanych w sterowniku układu hydraulicznego (sterownik WODA).

b)Wykonawca będzie miał możliwość ingerencji w oprogramowanie istniejącego sterownika „WODA” w ustalonym z Zamawiającym zakresie.

c) System wizualizacji należy wykonać  zgodnie z punktem III.7.6.3. SIWZ.

Zapytanie nr 9:

OKABLOWANIE SIŁOWE: Czy całe okablowanie siłowe istniejących napędów – kable zasilające – podlegają wymianie? Jeżeli wszystkie, to czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej listy kablowej (typy kabli) wraz z przekrojami/długościami, czy też listy napędów z mocami/prądami  znamionowymi?

Wyjaśnienie:

Okablowanie siłowe istniejących napędów nie podlega wymianie

Zapytanie nr 10

OKABLOWANIE OGÓLNIE: czy zgodnie z aktualnymi normami, całe dostarczone okablowanie na potrzeby przedmiotowej realizacji musi spełniać nowe normy CPR?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ usługa objęta niniejszym zamówieniem musi być wykonana zgodnie z polskim prawem budowlanym, przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami, warunkami uzgodnień, wymogami UDT.

Zapytanie nr 11:

OPOMIAROWANIE: wg SIWZ, dostawie podlegają następujące pomiary (minimum):

a) Temperatury wody: za kotłem, przed kotłem, za podgrzewaczem w II ciągu,

b) Temperatury spalin: za kotłem, za podgrzewaczem w II ciągu, w komorze spalania,

c) Ciśnienia wody: przed kotłem, za kotłem, za podgrzewaczem w II ciągu,

d) Ciśnienia spaliny/powietrze: podciśnienia w komorze spalania, ciśnienie powietrza podmuchowego,

e) Pomiar temperatury powietrza na wlocie do wentylatorów,

f) Pomiar zawartości tlenu w spalinach wylotowych – zrealizować na aktualnie

zainstalowanych tlenomierzach typ: ECO OXY,

g) Pomiar ilości powietrza podmuchowego,

h) Pomiar wysokości warstwy węgla.

ZAUWAŻONO JEDNAK, ŻE NA ISTNIEJĄCEJ WIZUALIZACJI O KLIENTA NIEKTÓRE POMIARY SĄ DUBLOWANE. Czy Wykonawca ma uwzględniać w ofercie wymianę jednak wszystkich istniejących urządzeń AKPiA, czy jedynie powyższych punktów a-h z zaznaczeniem, że niektóre z wymienionych muszą być osobno dobrane pod zabezpieczenia i UDT i nie mogą wchodzić wówczas do regulacji?

Wyjaśnienie:

Wykonawca ma dostarczyć wszystkie urządzenia AKPiA zawarte w opracowanym  projekcie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. Zamawiający przedstawił tylko minimalną listę pomiarów konieczną do zrealizowania, nie jest to lista zamknięta.

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-05-07 10:16
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-07 08:07

07.05.2018 roku - Uzupełnienie nr 4

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Wykonanie modernizacji instalacji AKPiA dwóch kotłów WR. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, iż w związku z zapytaniami jednego z oferentów zmianie ulega § 12 Umowy i otrzymuje brzmienie:

 1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi na podstawie wystawionych, doręczonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego faktur  VAT częściowych i końcowej.   Zamawiający dokona na rzecz Wykonawcy zapłaty w terminie miesiąca od dnia wystawienia i doręczenia faktur częściowych i końcowej, pod warunkiem udokumentowania i przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zaspokojenie wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom.
 2. Wykonawca wystawia faktury VAT za wykonanie części prac wchodzących w zakres  przedmiotu Umowy, po dokonaniu ich protokolarnego odbioru przez Strony, zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. 1. na kwotę odpowiadającą 40 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy- po odbiorze UDT i oddaniu do eksploatacji pierwszego kotła.
 3. Jeśli do terminu płatności faktur  wskazanych w ust. 1 Wykonawca nie udokumentuje zaspokojenia wynagrodzenia należnego podwykonawcom, którym Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania z tej przyczyny wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Zamawiający uprawniony będzie do dokonania z wynagrodzenia Wykonawcy bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, którzy zawarli z Wykonawcą umowę o podwykonawstwo, co do której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu, do czego Wykonawca niniejszym go upoważnia. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy, a dokonanie płatności na rzecz podwykonawców zwalnia Zamawiającego z obowiązku płatności na rzecz Wykonawcy.
 4. Udokumentowanie zaspokojenia wynagrodzenia należnego podwykonawcom, którym Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu, na potrzeby regulacji zawartej w niniejszym paragrafie winno nastąpić poprzez przedstawienie dowodu zapłaty lub oświadczenia podwykonawcy o zaspokojeniu wynagrodzenia.
 5. Wykonawca zobowiązuje się na każdorazowe żądanie Zamawiającego do złożenia oświadczenia o wysokości zobowiązań Wykonawcy na rzecz Podwykonawców, związanych z realizowaniem przedmiotu niniejszej umowy.
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-05-07 11:53

10.05.2018 roku - Uzupełnianie nr 5

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Wykonanie modernizacji instalacji AKPiA dwóch kotłów WR. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, iż  zmianie ulega punkt XV.1 oraz XV.3. SIWZ i otrzymują brzmienie:

 1. Oferty należy składać w: 

               sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków do dnia 11.05.2018 r.                       do godz. 14:00

 1. Miejsce otwarcia ofert:

     Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków dnia 11.05.2018 r. do godz. 14:15

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-05-10 12:10

Ogłoszenie o przetargu pn.: Wykonanie modernizacji kotła WR 25 polegającej na zmniejszeniu mocy w paliwie z 36,25 MW na 19,52 oraz wykonanie remontu rusztu kotła WR 25 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850

II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe
Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o..

III. Sposób udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej www.bip.pecwyszkow.pl , zakładka przetargi.

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
” Wykonanie modernizacji kotła WR 25 polegającej na zmniejszeniu mocy w paliwie z 36,25 MW na 19,52 oraz wykonanie remontu rusztu kotła WR 25 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie”.

Załączniki - Wykonanie modernizacji kotła WR 25 polegającej na zmniejszeniu mocy w paliwie z 36,25 MW na 19,52 oraz wykonanie remontu rusztu kotła WR 25 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-23 10:42
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-23 10:42
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-23 10:43
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-23 10:43
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-23 10:44
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-23 10:44
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-23 10:45
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-23 10:45
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-23 10:46
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-23 10:46
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-23 10:47
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-23 10:47

14.05.2018 roku - Uzupełnianie nr 1

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Wykonanie modernizacji kotła WR 25  polegającej na zmniejszeniu mocy w paliwie z 36,25 MW na 19,52 oraz wykonanie remontu rusztu kotła WR 25 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, iż  zmianie ulega:

 1. Punkt XIV.1.13 SIWZ o otrzymuje brzmienie:

Wymaga się by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, firmie (nazwie) wykonawcy wraz z adresem, oznaczona w następujący sposób: „OFERTA PRZETARGOWA „Wykonanie modernizacji kotła WR 25  polegającej na zmniejszeniu mocy w paliwie z 36,25 MW na 19,52 oraz wykonanie remontu rusztu kotła WR 25 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie.” –- nie otwierać przed 21.05.2018 r.” W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

 1. Punkt XV.1 SIWZ o otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w:

sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków do dnia 21.05.2018 r. do godz. 11:00.

 1. Punkt XV.3 SIWZ o otrzymuje brzmienie:

Miejsce otwarcia ofert:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków dnia 21.05.2018 r. do godz. 11:15

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-05-14 10:37

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania pn.: "Wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji przetargowej na realizację zadania polegającego na wybudowaniu kogeneracji z wykorzystaniem biomasy jako paliwa w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie”

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-05-11 07:28
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-05-11 07:28

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 190513
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-11 07:28

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

[adres]: 07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4

[NIP / REGON]: 7620008850 / 550382872
 

Dane kontaktowe

telefon: 29 74 234 76-77, 29 74 241 30

fax: 29 74 261 83

e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny] poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 179923
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-11 07:28

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl