Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w układzie wysokosprawnej kogeneracji w PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie"

Ogłoszenie

o  zamówieniu   sektorowym

I.                   Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

Tel. (029) 742 34 76

REGON 550382872, NIP 7620008850

II.                Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe

III.             Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.

www.bip.pecwyszkow.pl

IV.             Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

” Sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w układzie wysokosprawnej kogeneracji w  PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie”.

      Podstawowe parametry:

·        Planowana sprzedaż energii elektrycznej w okresie roku [MWh]: 12 381.

·        Planowana produkcja energii elektrycznej w okresie roku  [MWh]: 14 590.

V.                Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI.             Informacja o możliwości  złożenia ofert  wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII.          Termin wykonania zamówienia

w okresie do  31 grudzień 2024 roku.

VIII.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.     W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy,  którzy posiadają:

a)      posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie;

b)     dysponują potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.

2.     Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia.

3.     Dokumenty składane w formie kopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4.     Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.  Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

IX.             Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Przedmiotem oceny oferty będą:

·        cena oferty  - waga 100%,

X.                Miejsce i termin składania ofert.

1.     Ofertę należy złożyć w:

a)     formie elektronicznej na adres: przetargi@pecwyszkow.pl, oferta przesłana w formie mailowej musi być podpisana przez upoważnione osoby do reprezentowania firmy podpisem elektronicznym kwalifikowanym,

lub

b)    w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PEC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków sekretariat, I piętro;

2.     Termin składania ofert

29.09.2023 godz. 13:00

XI.             Termin związania ofertą.

30 dni.

XII.          Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII.       Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XIV.       Licytacja elektroniczna.

Nie dotyczy.

 

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

§  swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.

§  Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,

§  Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie

§  Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie

§  Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów

  • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp .z o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
  • opublikował: Grzegorz Salwin
    data publikacji: 2023-09-15 11:57

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 360190
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-11 13:50:25