Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

OFERTA PRZETARGOWA NA BADANIE

                                           SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Komisja Przetargowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. i 2024 r.

Wypis z danych makroekonomicznych przedsiębiorstwa:

- suma bilansowa:         96 000 000 PLN

- kwota przychodów:    30 000 000 PLN

- stan zatrudnienia:       43 etaty 

Od biegłego rewidenta oczekuje się m. in.:

-  badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023 oraz sporządzenie   sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą  z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  oraz wymogom określonym w art. 44 ustawy Prawo Energetyczne,
-  badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie   sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wymogom określonym w art. 44 ustawy Prawo Energetyczne,

-  przeprowadzenia badania metodą pełną minimum 10 % liczby dokumentów będących  podstawą zapisów w dzienniku księgi głównej (szacunkowa ilość dokumentów   podlegających badaniu: 220 szt.),

-  przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu Spółki (w  formie tzw. listu intencyjnego) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie pisemnych ofert w terminie do  15 wrzesień  2023 r., na adres:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 07-200 Wyszków ul. Przemysłowa 4 z dopiskiem:

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego”

 Oferta powinna zawierać:

1. Aktualny, na dzień zgłoszenia oferty, odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia
    o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba wykonująca samodzielnie zawód  Biegłego rewidenta, nie będąca przedsiębiorcą, nie składa wymaganego odpisu z    właściwego rejestru.
2. Dokument wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów  uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
3. Odpis polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów
4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

5. Przedstawienia potwierdzenia wykonania minimum 3 badań sprawozdań finansowych w przedsiębiorstwach ciepłowniczych lub energetycznych w ciągu ostatnich 2 lat.
6. Harmonogram prac.

7. Listę referencyjną.

8. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego, z wyszczególnieniem ceny netto i podatku VAT.

9. Warunki płatności.

 

Termin wykonania zamówienia:

                                               - rozpoczęcie: po podpisaniu umowy,

                                              - zakończenie: do 31 marca roku następnego po roku obrotowym.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

      - cena (koszt)   -   100%

Termin związania ofertą – do 15 październik 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela główny księgowy PEC w Wyszkowie - nr telefonu 029 7423476 wew. 203., tel. kom. 607701336.


Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.
Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.
W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie , zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej          

   procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
- przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny
,
-  negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie
- prowadzenia  negocjacji oddzielnie z każdym z potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich   

  albo ze wszystkimi równocześnie
- żądania dodatkowych informacji dotyczących  dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej   

  oferty lub jej elementów
- odmowy  przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że

  będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp. z o.o. pytania pisemne lub też będą   

  prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami  

 lub zgodą PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie.

 

 

Wyszków, 25.08.2023 r.

 

 

                                                   Zatwierdzam

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
  • opublikował: Grzegorz Salwin
    data publikacji: 2023-08-29 11:19

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 332991
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-15 11:57:51