Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Wykonanie dostawa biomasy drzewnej w formie zrębków - przetarg 2"

Ogłoszenie

o  zamówieniu   sektorowym

I.       Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

Tel. (029) 742 34 76

REGON 550382872, NIP 7620008850

II.      Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe – powtórzony przetarg

III.     Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.

www.bip.pecwyszkow.pl

IV.     Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

” Wykonanie dostawa biomasy drzewnej w formie zrębków – przetarg 2”

1. Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy biomasy będącej naturalną substancją pochodzącą z produkcji leśnej – wykorzystywanej w leśnictwie i przerobie drewna – wyłącznie z pozostałości z obróbki drewna oraz niebędąca niebezpieczną i niezawierającą żadnych zanieczyszczeń chemicznych w ilości ok. 32 000 Mg w okresie maj 2023 do kwiecień 2024.

2.  Dopuszczamy biomasę o następujących parametrach:

a) Wilgoć całkowita: min. 40%, max. 55%;

b) Wartość opałowa: min. 7,5 – 10,5 MJ/kg;

c) Zawartość popiołu: max. 4 %;

d) Zawartość  kory: < 15 %

e) Zawartość  liści i igieł: < 5 %

f) Czystość paliwa: > 80 % czystej zrębki

g) Frakcja zasadnicza 3,15 – 80 mm ≥ 90 % masy;

h) Biomasa nie będzie wytwarzana z drewna innego niż drewno energetyczne lub odpady drzewne pochodzenia leśnego albo pochodzenia nieleśnego, z ogrodnictwa i terenów zielonych bądź z przemysłu związanego z przeróbką drewna;

i) Biomasa nie może być wytwarzana z karp

V.      Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI.     Informacja o możliwości  złożenia ofert  wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII.    Termin wykonania zamówienia

w okresie  od czerwca 2023 r. do końca kwietnia 2024 r..

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy,  którzy posiadają:

         a)   posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie;

         b) dysponują potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

         c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.

         d)  posiadają certyfikat lub inny dokument w ramach przystąpienia do dobrowolnego systemu certyfikacji (np. KZR INiG, SURE, inne) uznanego przez Komisję Europejską potwierdzający, że Sprzedawca uczestniczący w systemie, spełnia Kryteria Zrównoważonego Rozwoju, określone w dyrektywie RED II dla ścieżki certyfikacji paliw z biomasy, zwany dalej certyfikatem KZR.

2. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.

3. Dokumenty składane w formie kopii powinny poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a)     Potwierdzenie realizacji dostaw biomasy w ostatnim roku w ilości 10 000 Mg z wyszczególnieniem odbiorców i ilości;

b)    Powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową  w wysokości minimum  250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);

IX.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Przedmiotem oceny oferty będą:

- cena oferty     - waga 100%,

X.      Miejsce i termin składania ofert.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

sekretariat, I piętro

XI.     Termin składania ofert

do dnia 19.04.2023 r. godz. 13:00

XII.    Termin związania ofertą.

30 dni od terminu złożenia oferty.

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XV.    Licytacja elektroniczna.

Nie dotyczy.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.

- Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,

- Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie

- Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie

- Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów

- Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp .z o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
  • opublikował: Grzegorz Salwin
    data publikacji: 2023-04-04 08:42

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 313066
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-24 06:46:59