Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Wykonanie dostawa biomasy drzewnej w formie zrębków"

Ogłoszenie
o  zamówieniu   sektorowym

I.       Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850

II.      Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe

III.     Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.

www.bip.pecwyszkow.pl

IV.     Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

” Wykonanie dostawa biomasy drzewnej w formie zrębków”.

1. Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy biomasy będącej naturalną substancją pochodzącą z produkcji leśnej – wykorzystywanej w leśnictwie i przerobie drewna – wyłącznie z pozostałości z obróbki drewna oraz niebędąca niebezpieczną i niezawierającą żadnych zanieczyszczeń chemicznych w ilości ok.19000 Mg w roku 2023.

2.  Dopuszczamy biomasę o następujących parametrach:

a) Wilgoć całkowita: min. 30%, max. 50%;

b) Wartość opałowa: min. 8,28 - 14 MJ/kg;

c) Zawartość popiołu: max. 4 %;

d) Zawartość  kory: < 5 %;

e) Zawartość  liści i igieł: < 5 %;

f) Małe gabaryty (≤ 3,15mm): < 5 %;

g) Czystość paliwa: > 80 % czystej zrębki

h) Frakcja zasadnicza 3,15 – 80 mm:  ≥ 90 % masy;

i) Duże gabaryty (> 100mm): ≤ 10%

j) Biomasa nie będzie wytwarzana z drewna innego niż drewno energetyczne lub odpady drzewne pochodzenia leśnego albo pochodzenia nieleśnego, z ogrodnictwa i terenów zielonych bądź z przemysłu związanego z przeróbką drewna;

V.      Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI.     Informacja o możliwości  złożenia ofert  wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII.    Termin wykonania zamówienia

w okresie 1 kwiecień 2023 – 31 grudnia 2023 roku.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy,  którzy posiadają:

         a)   posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie;

         b) dysponują potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

         c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.

2. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.

3. Dokumenty składane w formie kopii powinny poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a)     Potwierdzenie realizacji dostaw biomasy w ostatnim roku w ilości 10 000 Mg z wyszczególnieniem odbiorców i ilości;

b)    Powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową  w wysokości minimum  250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);

IX.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Przedmiotem oceny oferty będą:

- cena oferty     - waga 100%,

X.      Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w:

a)     formie elektronicznej na adres: przetargi@pecwyszkow.pl, oferta przesłana w formie mailowej musi być podpisana przez upoważnione osoby do reprezentowania firmy podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

lub

   b)w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PEC sp. z o.o., ul.      Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

XI.     Termin składania ofert

22.02.2023 godz. 13:00

XII.    Termin związania ofertą.

30 dni od terminu złożenia oferty.

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XV.    Licytacja elektroniczna.

Nie dotyczy.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.

- Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,

- Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie

- Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie

- Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów

- Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp .z o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
  • opublikował: Grzegorz Salwin
    data publikacji: 2023-02-08 07:35
  • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
    ostatnia modyfikacja: 2023-02-08 07:13

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 343800
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-24 11:29:34