Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Dostawa bębnów zwrotnych"

Ogłoszenie

o  zamówieniu   sektorowym

 I. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

Tel. (029) 742 34 76

REGON 550382872, NIP 7620008850

II. Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.

www.bip.pecwyszkow.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę następującego bębna zwrotnego (napinającego):

 • Szerokość taśmy Bt: 500 mm;
 • Szerokość bębna L 600mm;
 • Średnica bębna: 400 mm;
 • Łożyskowanie zewnętrzne;
 • Łącznie z obudowami łożysk dwudzielnymi SNH 513 i łożyskami typ: 1213K FAG;
 • Rura fi 406 x 8,0 atestowana
 • Wał fi 60 S355 atestowany
 • Dekle gr. 10mm
 • Połączenie spawane
 • Wzmocnienia bębna
 • Bęben standardowo toczony
 • Malowany podkładem

Ilość: 3 szt.

V. Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Informacja o możliwości  złożenia ofert  wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

·        Do 31.12.2022 r..

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy  Dostawcy.

2. Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Przedmiotem oceny oferty będą:

 • cena oferty     - waga 100%,

​X. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w:

a)      formie elektronicznej (skan oferty) na adres: przetargi@pecwyszkow.pl,

b)     w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PEC sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków  

do dnia 07.10.2022 r. godz. 13:00.

2. Dla ofert przesłanych pocztą lub kurierem za dzień dostarczenia oferty uważa się dzień wpływu w/w. do siedziby Zamawiającego.

3. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez rozpatrywania.

 XI. Termin związania ofertą.

 Do 07.11.2022 roku

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XIV. Licytacja elektroniczna.

Nie dotyczy.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp. z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
 • Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
 • Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie
 • Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie
 • Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów
 • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp. o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Salwin
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2022-09-29 06:16

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 360206
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-11 13:50:25