Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pecwyszkow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie naprawy komina żelbetowego o wysokości 110 m"

Ogłoszenie o  zamówieniu   sektorowym

 I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850

II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Wykonanie naprawy komina żelbetowego o wysokości 110 m jest wykonanie następujących prac:  

  1. Wykonanie naprawy trzonu żelbetowego w miejscach uszkodzeń;
  2. Odnowienie powłoki ochronnej trzonu żelbetowego zewnętrznego;
  3. Odnowienie powłoki ochronne stropu na poziomie wylotu spalin;
  4. Odnowienie powłoki ochronnej poszycia izolacji trzonu komina (użytkowanego) zabudowanej na odcinku +107,0m÷+110,0m;
  5. Odnowienie powłoki ochronne podestów zewnętrznych poziom +32,85m; +67,85m, 107m oraz drabiny komunikacji pionowej wraz z koszem;
  6. Oczyszczenie lamp oświetlenia przeszkodowego;
  7. Wykonanie dyfuzora wyrzutu spalin

V. Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Informacja o możliwości  złożenia ofert  wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1.1. doświadczeniem w zakresie wykonywania prac przy remontach kominów żelbetowych w ilości co najmniej trzech w ciągu ostatnich dziesięciu lat ( liczonych od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, popartych referencjami potwierdzającymi, że zostały one wykonane z należytą starannością.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.
1.2. dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie wykonywania zamówienia osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokości
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
  Wykonawca musi posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 500 000,00 zł
  Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.
 1. Zamawiający wymaga spełnienia ww. warunków jednocześnie. Brak spełnienia jednego z warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykonana w oparciu o zapisy zawarte w SWIZ oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.
 4. Dokumenty składane w formie kopi powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 5. Wykonawca który nie spełnia warunków podlega wykluczeniu z postępowania.
 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych  przez Wykonawcę wraz  z ofertą. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w warunki.
 7. Wykonawca wykona wycenę przedmiotu zamówienia na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Przedmiotem oceny oferty będą: Cena oferty - waga ceny 100%.

​IX. Miejsce składania ofert.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4 sekretariat, I piętro

  X. Termin składania ofert
30.04.2021 godz. 09:00

XI. Termin związania ofertą.
60 dni od terminu składania ofert.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XIV. Licytacja elektroniczna.
Nie dotyczy.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp. z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
 • Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
 • Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie.
 • Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie.
 • Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów.
 • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp. o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-04-13 11:29
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 11:27

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 252495
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-19 10:17:25