Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pecwyszkow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa materiałów preizolowanych loco magazyn PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie."

Ogłoszenie

o  zamówieniu   sektorowym

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850

II. Tryb zamówienia.
Zamówienie sektorowe

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.
www.bip.pecwyszkow.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa materiałów preizolowanych o n/w właściwościach w/g załączonego zestawienia

 1. Rury i kształtki stalowe preizolowane w izolacji z twardej pianki poliuretanowej.
 2. Rura osłonowa z polietylenu (PEHD).
 3. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do sieci ciepłowniczych wraz z pianką izolacyjną i korkamiokreślane w wyszczególnieniu  jako zestaw złącza.
 1. Dla średnic od Dn50 system alarmowy Brandes.
 2. Parametry pracy sieci ciepłowniczej 130/70oC; Pmax=1,6 MPa;

V. Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Informacja o możliwości  złożenia ofert  wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia
Zadanie 1 nie dłużej niż do 18.05.2021roku - pozostałe w/g wg kolejności wskazanej przez Zamawiającego od1.06.2021 do 1.09.2021

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.W postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy  Dostawcy mający możliwość pełnego zrealizowania zadania
2. Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
 Przedmiotem oceny oferty będą: cena oferty     - waga 100%,

​X. Miejsce i termin składania ofert.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4sekretariat, I piętro

 termin składania ofert
16.04.2021 godz. 12:00

 termin otwarcia ofert
19.04.2021 godz.12:05

XI. Termin związania ofertą.
Do 30.09.2021 roku

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XIV. Licytacja elektroniczna.
Nie dotyczy.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp. z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
 • Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
 • Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie
 • Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie
 • Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów
 • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp. O.O. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2021-03-25 07:57

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 248811
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-13 11:29:04