Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pecwyszkow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.pecwyszkow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie badań i pomiarów rozdzielni 15 kV"

Ogłoszenie
o  zamówieniu   sektorowym

 I. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4
Tel. (029) 742 34 76
REGON 550382872, NIP 7620008850

II. Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.

www.bip.pecwyszkow.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jestWykonanie badań i pomiarów  rozdzielni 15 kV.
 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona między innymi :
 • Pomiar rezystancji izolacji;
 • Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (pomiary napięcia rażenia);
 • Badanie kabli średniego napięcia;
 • Badanie obwodów wtórnych – zabezpieczeń i automatyki;
 • Badanie zabezpieczeń;
 • Przegląd, regulacja napędów i badanie wyłączników;
 • Badanie przekładników prądowych;
 • Badanie przekładników napięciowych;
 • Pomiar rezystancji uziomów;
 • Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego;
 • Sprawdzenie działania układów sterowania i sygnalizacji poszczególnych pól.
 • Wystawienie protokołów z w/w pomiarów i badań w tym wykaz ewentualnych usterek.
 • Wykonawca wykona całość prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

V. Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Informacja o możliwości  złożenia ofert  wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu w tym:

 • osoby posiadające uprawnienia Grupa 1 w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, prace kontrolno-pomiarowe – na stanowisku eksploatacji.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 1. Zleceniodawca wymaga spełnienia ww. warunków jednocześnie. Brak spełnienia jednego z warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykonana w oparciu o zapisy zawarte w SWIZ oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą w tym:
  • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  • Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonani zamówienia,
 3. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.
 4. Dokumenty składane w formie kopi powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 5. Wykonawca który nie spełnia warunków podlega wykluczeniu z postępowania.
 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych  przez Wykonawcę wraz  z ofertą. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w warunki.
 7. Wykonawca wykona wycenę przedmiotu zamówienia na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz bezpośrednich oględzin na  własny koszt i ryzyko.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Przedmiotem oceny oferty będą:

 • cena oferty     - waga 100%,

​IX. Miejsce składania ofert.

 1. formie elektronicznej (skan oferty) na adres: przetargi@pecwyszkow.pl,
 2. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PEC sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

  X. Termin składania ofert

23.09.2020 godz. 13:00

XI. Termin związania ofertą.

 30 dni od terminu składania ofert.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XIV. Licytacja elektroniczna.

Nie dotyczy.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp. z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
 • Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
 • Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie.
 • Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie.
 • Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów.
 • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp. o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2020-09-09 10:04
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 10:02

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 236717
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-14 11:14