Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu pn.: Wykonanie modernizacji instalacji AKPiA dwóch kotłów WR.

Ogłoszenie

o  zamówieniu   SEKTOROWYM

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

Tel. (029) 742 34 76

REGON 550382872, NIP 7620008850

II. Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

III. Sposób udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej  www.bip.pecwyszkow.pl , zakładka przetargi.

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

” Wykonanie modernizacji instalacji AKPiA dwóch kotłów WR”.

  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona :

 1. Inwentaryzację istniejącego obiektu niezbędną do celów projektowych.
 2. Zaproponowanie i uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań technicznych.
 3. Wykonanie nowego projektu instalacji AKPiA dla dwóch kotłów WR,
 4. Zatwierdzenie dokumentacji w UDT,
 5. Demontaż istniejącego układu AKPiA i elektrycznego w uzgodnionym zakresie łącznie z przewodami i trasami kablowymi.
 6. Dostawa wszystkich elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia między innymi:
 • aparatury AKPiA oraz elektrycznej, 
 • szafy automatyki łącznie z osprzętem i sterownikiem,
 • rozdzielni elektrycznych,
 • niezbędnego sprzętu komputerowego,
 • przemienników częstotliwości do napędu rusztu,
 • niezbędnego oprogramowania w tym.: systemy operacyjne, systemu do wizualizacji SCADA, innych niezbędnych programów i sterowników np.: MS Office,.
 1. Montaż instalacji na obiekcie w tym między innymi:
 • Montaż  rozdzielni AKPiA i elektrycznych, 
 • Montaż urządzeń pomiarowych i wykonawczych,
 • Montaż tras kablowych,
 • Ułożenie przewodów do urządzeń.
 1. Wykonanie oprogramowania wizualizacji i automatyki.
 2. Uruchomienie układu po modernizacji.
 3. Udział w odbiorze instalacji po modernizacji przez UDT.
 4. Szkolenie załogi w zakresie obsługi, konserwacji, remontów.
 5. Projekty powykonawcze oraz instrukcje.
 6. Wykonawca wykona całość prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

V. Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Informacja o możliwości  złożenia ofert  wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji całości zamówienia:

Cztery miesiące od daty podpisania umowy

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

2.Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Doświadczeniem w zakresie wykonywania następujących prac:

2.1.Realizacją co najmniej dwóch robót w ciągu ostatnich dziesięciu lat(liczonych od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) w zakresie wykonania rozdzielnic AKPiA i regulacji urządzeń elektroenergetycznych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.

2.2.Realizacją co najmniej trzech robót w ciągu ostatnich dziesięciu lat(liczonych od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) w zakresie AKPiA i systemów wizualizacji w źródłach na paliwa stałe w zbliżonym  zakresie ujętym w SIWZ (moc kotła min 5 MW na paliwo stałe).

Zleceniodawca wymaga spełnienia ww. warunków jednocześnie. Brak spełnienia jednego z warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

3.Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

4.Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu w tym:

4.1.minimum 2 osobami będącymi wykonawcami lub współwykonawcami prac (dokumentacja)  o charakterze wymienionym w pkt. 2.1.  w ilości min 1 prac.

4.2.minimum 2 osobami będącą wykonawcami lub współwykonawcami prac (dokumentacja, wykonanie, oprogramowanie)o charakterze wymienionym w pkt. 2.2.  w ilości min 2 prac.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

5.Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

5.1.Wykonawca musi posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 300 000,00 zł.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

6.Potencjał techniczny systemu nadrzędnego

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

6.1.Minimum 10 autoryzowanych integratorów.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

7.Zleceniodawca wymaga spełnienia ww. warunków jednocześnie. Brak spełnienia jednego z warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

8.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykonana w oparciu o zapisy zawarte w SWIZ oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą w tym:

8.1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

8.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

8.3.Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonani zamówienia,

8.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

9.Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w Ciepłowni zlokalizowanej w Wyszkowie przy ulicy Przemysłowej 4 i zapoznania się na miejscu  warunkami realizacji zamówienia. Z każdej wizji lokalnej będzie sporządzona notatka służbowa.

10.Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.

11.Dokumenty składane w formie kopi powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

12.Wykonawca który nie spełnia warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

13.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych  przez Wykonawcę wraz  z ofertą. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w warunki.

14.Wykonawca wykona  wycenę przedmiotu zamówienia na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz bezpośrednich oględzin na  własny koszt i ryzyko

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Przedmiotem oceny oferty będą:

 • cena oferty     - waga 90%,
 • Doświadczenie Wykonawcy w zakresie projektowania źródeł kogeneracyjnych z wykorzystaniem biomasy jako paliwa - waga 10%,

X. Miejsce i termin składania ofert.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

Sekretariat, I piętro

termin składania ofert

11.05.2018 godz. 11:00

termin otwarcia ofert

11.05.2018 godz.11:15

XI. Termin związania ofertą.

 30 dni.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XIV. Licytacja elektroniczna.

Nie dotyczy.

XV. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
 • Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
 • Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie
 • Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie
 • Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów
 • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp .z o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-19 10:32
 • zmodyfikował: Grzegorz Salwin
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-19 07:59

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 190515
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-11 07:28

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

[adres]: 07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4

[NIP / REGON]: 7620008850 / 550382872
 

Dane kontaktowe

telefon: 29 74 234 76-77, 29 74 241 30

fax: 29 74 261 83

e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny] poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 179928
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-11 07:28

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl