Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu pn.: Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie

Ogłoszenie

o  zamówieniu   sektorowym

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

Tel. (029) 742 34 76

REGON 550382872, NIP 7620008850

 1. Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.

www.bip.pecwyszkow.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

” Sprzedaż energii elektrycznej do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie”.

      Podstawowe parametry:

 • Zużycie energii elektrycznej - szczyt: 319[MWh];      
 • Zużycie energii elektrycznej -  pozaszczytem: 853 [MWh].
 1. Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości  złożenia ofert  wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 1. Termin wykonania zamówienia

w okresie 1 styczeń 2020 – 31 grudzień 2020 roku.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy,  którzy posiadają:
 1.  posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie;
 2.  dysponują potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.
 1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia.
 2. Dokumenty składane w formie kopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.  Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.
 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Przedmiotem oceny oferty będą:

 • cena oferty  - waga 100%,
 1. Miejsce i termin składania ofert.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

sekretariat, I piętro

termin składania ofert

16.09.2019 godz. 13:00

 1. Termin związania ofertą.

 14 dni.

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 1. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

 1. Licytacja elektroniczna.

Nie dotyczy.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
 • Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
 • Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie
 • Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie
 • Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów
 • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp .z o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków.
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2019-08-30 09:46

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 215814
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-30 09:44

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

[adres]: 07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4

[NIP / REGON]: 7620008850 / 550382872
 

Dane kontaktowe

telefon: 29 74 234 76-77, 29 74 241 30

fax: 29 74 261 83

e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny] poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 227905
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-18 06:34

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl