Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu pn.: Wykonanie dostawy miału węglowego

Ogłoszenie

o  zamówieniu   sektorowym

I.Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

Tel. (029) 742 34 76

REGON 550382872, NIP 7620008850

II.Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe

III.Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.

www.bip.pecwyszkow.pl

IV.Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

” Wykonanie dostawy miału węglowego”.

      Ilość ok. 13000 Mg.

Podstawowe parametry:

 1. Miał węglowego M II A typ 31.2-32.1 warunkowo Zamawiający dopuszcza typ 32.2, dopuszczamy miały o następujących parametrach:
 2. Wartość opałowa: 22 MJ, 23 MJ/kg ;
 3. Zawartość popiołu: max. 20 %;
 4. Zawartość siarki: max. 0,8%;
 5. Wilgoć całkowita: max. 17%;
 6. Zawartość części lotnych w stanie analitycznym Vdaf: min. 30%;
 1. Spiekalność wg. Rogi: max. 35;
 2. Zawartość nadziarna >50: max. 5%;
 3. Zawartość podziarna 0-1: max.30%;
 4. Preferowane dostawy bezpośrednio z kopalni (nie z zakładów przeróbczych). Węgiel musi być jednorodny. Nie może zawierać domieszek: mułu, kamieni i flotu.

V.Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI.Informacja o możliwości  złożenia ofert  wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII.Termin wykonania zamówienia

w okresie 1 lipiec 2019 – 31 marzec 2020 roku.

VIII.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy,  który posiadają:

a) posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie;

b) dysponują potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.

2.Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.

3.Dokumenty składane w formie kopii powinny poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4.W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a)Potwierdzenie realizacji dostaw miału węglowego M II A typ 31.2-32.1  (referencje) w ostatnich trzech latach  w ilości min po  60 000 Mg na każdy rok. Referencje muszą być wystawione na firmę składającą ofertę, niedopuszczalne są referencje na konsorcjum lub podwykonawców

IX.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Przedmiotem oceny oferty będą:

 • cena oferty - waga 100%,

X.Miejsce i termin składania ofert.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

sekretariat, I piętro

termin składania ofert

24.05.2019 godz. 13:00

XI.Termin związania ofertą.

 30 dni.

XII.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XIV.Licytacja elektroniczna.

Nie dotyczy.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
 • Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
 • Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie
 • Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie
 • Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów
 • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp .z o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków.
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2019-05-08 10:46

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 210311
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-12 08:18

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

[adres]: 07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4

[NIP / REGON]: 7620008850 / 550382872
 

Dane kontaktowe

telefon: 29 74 234 76-77, 29 74 241 30

fax: 29 74 261 83

e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny] poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 217778
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-12 08:18

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl