Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu pn.: Dostawa materiałów preizolowanych

Ogłoszenie

o  zamówieniu   sektorowym

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

Tel. (029) 742 34 76

REGON 550382872, NIP 7620008850

II. Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.

www.bip.pecwyszkow.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa materiałów preizolowanych o n/w właściwościach w/g załączonego zestawienia

1. Rury i kształtki stalowe preizolowane w izolacji z twardej pianki poliuretanowej.

2.  Rura osłonowa z polietylenu (PEHD).

3. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do sieci ciepłowniczych wraz z pianką izolacyjną i korkami 

    określane w wyszczególnieniu  jako zestaw złącza.

4. Dla średnic powyżej Dn50 system alarmowy Brandes.

5. Parametry pracy sieci ciepłowniczej 130/70oC; Pmax=1,6 MPa;

V. Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Informacja o możliwości  złożenia ofert  wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Zadanie 1 nie dłużej niż do 10.06.2019roku - pozostałe w/g wg kolejności wskazanej przez Zamawiającego od1.07.2019 do 1.09.2019

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy  Dostawcy mający możliwość pełnego zrealizowania zadania

2.Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Przedmiotem oceny oferty będą:

  • cena oferty     - waga 100%,

​X. Miejsce i termin składania ofert.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

sekretariat, I piętro

 termin składania ofert

20.05.2019 godz. 12:00

 termin otwarcia ofert

20.05.2019 godz.12:05

XI. Termin związania ofertą.

 Do 30.09.2019 roku

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XIV. Licytacja elektroniczna.

Nie dotyczy.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp. z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
  • Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
  • Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie
  • Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie
  • Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów
  • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp. O.O. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków
  • opublikował: Grzegorz Salwin
    data publikacji: 2019-05-07 07:40

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 210305
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-12 08:18

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

[adres]: 07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4

[NIP / REGON]: 7620008850 / 550382872
 

Dane kontaktowe

telefon: 29 74 234 76-77, 29 74 241 30

fax: 29 74 261 83

e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny] poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 217763
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-12 08:18

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl