Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu pn.:Wykonanie remontu kotła WR 25 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie.

Ogłoszenie

o  zamówieniu   sektorowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

Tel. (029) 742 34 76

REGON 550382872, NIP 7620008850

II. Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.

www.bip.pecwyszkow.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jestWykonanie remontu kotła WR 25  w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie..
 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona :
  1. Wymiana izolacji termicznej oraz opancerzenia kotła.
  2. Dostawa i montaż koszy węglowych.

V. Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Informacja o możliwości  złożenia ofert  wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 1. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 1. 1. doświadczeniem w zakresie wykonywania prac przy kotłach WR o mocy minimum 5 MW w ilości co najmniej trzech w ciągu ostatnich dziesięciu  lat ( liczonych od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, popartych referencjami potwierdzającymi, że zostały one wykonane z należytą starannością oraz spełniły zakładane poziomy  sprawności.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 1. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 1. Zleceniodawca wymaga spełnienia ww. warunków jednocześnie. Brak spełnienia jednego z warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykonana w oparciu o zapisy zawarte w SWIZ oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą w tym:
 3. 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 1. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w Ciepłowni zlokalizowanej w Wyszkowie przy ulicy Przemysłowej 4 i zapoznania się na miejscu  warunkami realizacji zamówienia. Z każdej wizji lokalnej będzie sporządzona notatka służbowa.
 2. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.
 3. Dokumenty składane w formie kopi powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 4. Wykonawca który nie spełnia warunków podlega wykluczeniu z postępowania.
 5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych  przez Wykonawcę wraz  z ofertą. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w warunki.
 6. Wykonawca wykona  wycenę przedmiotu zamówienia na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz bezpośrednich oględzin na  własny koszt i ryzyko

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Przedmiotem oceny oferty będą:

 • cena oferty     - waga 100%,

​IX. Miejsce składania ofert.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

sekretariat, I piętro

X.  Termin składania ofert

29.03.2019 godz. 12:00

 XI. Termin związania ofertą.

 30 dni od terminu składania ofert.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XIV. Licytacja elektroniczna.

Nie dotyczy.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp. z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
 • Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
 • Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie.
 • Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie.
 • Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów.
 • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp. o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków.
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2019-03-15 10:39

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 204203
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-15 10:38

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

[adres]: 07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4

[NIP / REGON]: 7620008850 / 550382872
 

Dane kontaktowe

telefon: 29 74 234 76-77, 29 74 241 30

fax: 29 74 261 83

e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny] poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 206924
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-15 10:38

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl