Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu pn.: Wykonanie modernizacji kotła WR 25 polegającej na zmniejszeniu mocy w paliwie z 36,25 MW na 19,52 oraz wykonanie remontu rusztu kotła WR 25 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie

Ogłoszenie

o  zamówieniu   SEKTOROWYM

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

Tel. (029) 742 34 76

REGON 550382872, NIP 7620008850

 

II. Tryb zamówienia.

Zamówienie sektorowe

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 

III. Sposób udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej  www.bip.pecwyszkow.pl , zakładka przetargi.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

” Wykonanie modernizacji kotła WR 25  polegającej na zmniejszeniu mocy w paliwie z 36,25 MW na 19,52 oraz wykonanie remontu rusztu kotła WR 25 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie”.

  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona :

 1. Uzgodnienie w UDT dokumentacji technologicznej wykonania zawierające:
  1. 1. Sposób przeprowadzenia modernizacji i zastosowane technologie,
  2. 2. Zakres badań doraźnych,
  3. 3. Zakres dokumentacji powykonawczej.
 2. Demontaż ekranu meandrowego składającego się z 45 sztuk rur o średnicy o 38x2.9 o łącznej masie 1970 kg.
 3. Demontaż 2 sztuk komór z rury o średnicy o 219.1x14.2 (masa komór: 195 + 170 = 265 kg) wraz z izolacją termiczną o grubości ok. 100mm.
 4. Demontaż rur o średnicy o 101.6x5.6 o łącznej masie 750 kg wraz z izolacją termiczną o grubości ok. 100mm.
 5. Obcięcie króćców na 2 komorach dolnych kotła i wykonanie den zaślepiających.
 6. Wykonanie i montaż 2 sztuk króćców do pomiaru temperatury.
 7. Wykonanie i montaż tabliczki kotłowej.
 8. Wykonanie hydraulicznej próby ciśnieniowej całego kotła podczas odbioru UDT.
 9.  Naprawa ceramiki kotła.
 10. Demontaż pokładu rusztu Rtp 2x2,5x7,0.
 11. Demontaż wałów tylnych wraz z łożyskami, obudowami łożysk i mocowaniem obudów łożysk.
 12. Dostawa kompletnego pokładu rusztu Rtp 2x2,5x7,0.
 13. Montaż nowych wałów tylnych wraz z nowymi łożyskami, obudowami i mocowaniem obudów łożysk w ścianie rusztu.
 14. Wymiana łożysk i obudów łożysk wału przedniego.
 15. Montaż pokładu rusztu Rtp 2x2,5x7,0. 
 16. Wykonanie badania efektywności energetycznej dla potwierdzenia nowej mocy kotła.
 17. Uczestnictwo w odbiorze UDT.
 18. Wykonawca wykona całość prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

V. Informacja o możliwości  złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Informacja o możliwości  złożenia ofert  wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji całości zamówienia:

Trzy miesiące od daty podpisania umowy

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

2.Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

2.1.doświadczeniem w zakresie wykonywania prac o zbliżonym zakresie wykonanych przy kotłach WR o mocy minimum 10 MW w ilości co najmniej trzech w ciągu ostatnich dziesięciu  lat ( liczonych od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, popartych referencjami potwierdzającymi, że zostały one wykonane z należytą starannością oraz spełniły zakładane poziomy  sprawności.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

3.Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

4.Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu w tym:

4.1.Uprawnienia spawacza, z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym, wymagane dla zakresu wykonywanych prac spawalniczych, z odpowiednimi uprawnieniami UDT w ilości minimum 1 pracownik.

4.2.Uprawnienia energetyczne typu E grupa 2 w zakresie odpowiednim do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w ilości minimum 3 pracowników

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

5.Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

5.1.Wykonawca musi posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100 000,00 zł.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

6.Zleceniodawca wymaga spełnienia ww. warunków jednocześnie. Brak spełnienia jednego z warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

7.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykonana w oparciu o zapisy zawarte w SWIZ oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą w tym:

7.1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

7.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

7.3.Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonani zamówienia,

7.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8.Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w Ciepłowni zlokalizowanej w Wyszkowie przy ulicy Przemysłowej 4 i zapoznania się na miejscu  warunkami realizacji zamówienia. Z każdej wizji lokalnej będzie sporządzona notatka służbowa.

9.Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.

10.      Dokumenty składane w formie kopi powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

11.Wykonawca który nie spełnia warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

12.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych  przez Wykonawcę wraz  z ofertą. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w warunki.

13. Wykonawca wykona  wycenę przedmiotu zamówienia na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz bezpośrednich oględzin na  własny koszt i ryzyko.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Przedmiotem oceny oferty będą:

 • cena oferty     - waga 100%,

X. Miejsce i termin składania ofert.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4

Sekretariat, I piętro

termin składania ofert

16.05.2018 godz. 11:00

termin otwarcia ofert

16.05.2018 godz.11:15

XI. Termin związania ofertą.

 30 dni.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XIV. Licytacja elektroniczna.

Nie dotyczy.

XV. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
 • Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
 • Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie
 • Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z  potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie
 • Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów
 • Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp .z o.o. pytania pisemne  lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków
 • opublikował: Grzegorz Salwin
  data publikacji: 2018-04-23 10:47

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Grzegorz Salwin, tel. (029) 74 234 76, ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 190518
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-11 07:28

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

[adres]: 07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4

[NIP / REGON]: 7620008850 / 550382872
 

Dane kontaktowe

telefon: 29 74 234 76-77, 29 74 241 30

fax: 29 74 261 83

e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny] poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 179935
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-11 07:28

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl